معرفی تورهای کشور گرجستان

تور گوری و اوپلیستسیخه

گوری زادگاه استالین و  اوپلیستسیخه شهر باستانی غار شکل

تور متسختا

متسختا پایتخت باستانی گرجستان

City tours - Tbilisi

تورگردش شهری تفلیس

تفلیس پایتخت جذاب و بزرگ ترین شهر گرجستان

تور برجومی - رباتی - وردزیا

 برجومی سرزمین چشمه های آب گرم – رباتی قلعه افسانه ای و واردزیا شهر غاری در گرجستان 

City tours - Tbilisi

تور منطقه شراب - کاختی

 کاختی سرزمین باغ های انگور

تور سیقناقی

سیقناقی شهر عشق 

error: Content is protected.
پرچم کشور گرجستان

برای دریافت آخرین اخبار می تونید به خبرنامه ما بپیوندید

آخرین اخبار درباره فستیوال ها، تخفیف هتل ها و رستوران ها در گرجستان

You have Successfully Subscribed!